Dzisiejsza data: poniedziałek, 23 listopada 2020 roku 

Hotel*** Sandro Silver ul. Antoniny 11, 64-100 Leszno
Tel. +48 65 526-99-15 Tel. +48 694-529-558

www.sandrosilver.pl
E-mail: hotel@sandrosilver.pl

REGULAMIN HOTELU

 Regulamin korzystania
z HOTELU SANDRO SILVER
w Lesznie przy ul. Antoniny 11

 

Serdecznie witamy w Hotelu SANDRO SILVER.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w naszym Hotelu spełnił Państwa oczekiwania.

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkim naszym Gościom.

 

§ 1.

 

1. Hotel świadczy następujące usługi:

-          usługi noclegowe – wynajmowanie pokoi hotelowych,

-          organizacja konferencji szkoleniowych, dydaktycznych itp. o charakterze zamkniętym,

-          organizacja imprez okolicznościowych, bankietów i innych imprez o charakterze zamkniętym,

-          usługi gastronomiczne w ramach trzech wyżej wymienionych usług,

-          inne usługi określone w cenniku usług hotelowych.

2. Hotel przyjmuje płatności gotówkowe w PLN oraz EURO, a także kartą płatniczą.

3. Formę i termin płatności za świadczone usługi należy uzgodnić najpóźniej przy zakwaterowaniu. Zasadą jest uiszczanie należności za pobyt z góry.

4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

 

§ 2.

 

1.       Pokój jest wynajmowany na doby.

2.       Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

3.       W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22.00 do 7.00 rano następnego dnia.

4.       Dopuszcza się odstępstwo od zasady określonej w ust. 3 w przypadku organizacji przez Hotel imprez okolicznościowych, bankietów itp. O tym fakcie Gość hotelowy jest informowany przy zakwaterowaniu.

 

§ 3.

 

1.       Śniadania podawane są od godziny 7.00 do 10.00, . Na życzenie Gościa śniadanie można podać wcześniej.

2.       Restauracja hotelowa czynna jest od godziny 14.00 do 22.00 (lub do ostatniego Gościa)

 

§4.

 

1. Hotel na życzenie Gości hotelowych, zapewnia nieodpłatnie następujące usługi:

-          budzenie o oznaczonej godzinie,

-          przyjmowanie i doręczanie korespondencji,

-          przyjmowanie bagażu na przechowanie,

-          przyjmowanie na przechowanie przedmiotów wartościowych, z zastrzeżeniem §7 ust. 2

2.       Hotel udziela Gościom interesujących ich informacji związanych z pobytem.

 

§ 5.

 

1.         Wynajmując pokój w Hotelu Gość określa czasookres swego pobytu, w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2.         Na życzenie Gościa okres pobytu w Hotelu może zostać przedłużony po uzgodnieniu tego z dyżurną recepcjonistką. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

3.         Recepcjonistka może nie uwzględnić życzenia przedłużenia okresu wynajmu ze względu na przyjęcie do realizacji wcześniejszych zobowiązań lub z innych ważnych przyczyn.

4.         Organizację imprez, konferencji , bankietów itp. określają odrębne umowy, przy czym osoby zaproszone na imprezę, konferencję, bankiet itp., a nie korzystające z noclegu zobowiązane są również do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 6.

 

1. Gość hotelowy korzystający z usług noclegowych zobowiązanych jest przestrzegać następujących zasad:

-          osoba korzystająca z usług noclegowych nie jest uprawniona do przekazywania zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła opłatę,

-          osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00,

-          w pokojach hotelowych nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń za wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek telefonicznych i laptopów,

-          na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu,

-          zakazuje się wnosić na teren Hotelu broni, materiałów łatwopalnych, żrących, wydzielających przykrą woń, itp.

-          przed opuszczeniem pokoju należy zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny, oświetlenie, radio, telewizor itp.,

-          przy każdorazowym opuszczeniu pokoju klucz należy pozostawić w recepcji, zgubienie klucza wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 100 zł.,

-          Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2.       Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Hotel ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających z nią wspólnie lub przez nią zaproszonych (odwiedzających).

3.       Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym  lub mieniu Gości, albo wyrządził szkodę na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.

 

§ 7.

 

1.          Odpowiedzialność Hotelu za stratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług świadczonych przez Hotel regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

2.          Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.

3.          Przedmioty pozostawione przez Gościa w Hotelu będą odesłane na adres Gościa i na jego koszt.

 

 

DYREKCJA HOTELU

Copyright © 2014 Hotel Sandro Silver. Wszelkie prawa zastrzeżone.